ก้าวสู่ยุคแห่งโซลูชั่นส์อย่างครบวงจร
50,000 ตารางเมตร
1,500 ผู้จัดแสดงเทคโนโลยี
150 สัมนา
ตอบโจทย์ “การพัฒนาอย่างยั่งยื่น” ด้วย 4 โซนอัจฉริยะ

ลงทะเบียนเข้าชมงาน

Hosted by

Officially Supported by

Supported by

Platinum Sponsors

Silver Sponsor