โรงงานอัจฉริยะ SMART FACTORY

โรงงานอัจฉริยะ SMART FACTORY

โซลูชั่นส์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค 4.0

2019 Featured Technologies:

  • การเตรียมพร้อมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
  • การทดสอบสมรรถภาพโดยเน้น Data-Driven
  • ระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน